Ponúknite výhodnejšiu cenu a získajte s twangom viac zákazníkov

Kolektívne nákupy majú jednoduchý princíp. twango za určiťý čas zabezpečí vopred stanovený počet záujemcov o kúpu konkrétneho tovaru výrobku alebo služby. Po ukončení registrácie záujmecov prebehne aukcia, ktorej sa môžete zúčastniť a predložiť cenovú ponuku. Najvýhodnejšia cenová ponuka - nie nutne vždy najlacnejšia - zvíťazí. Dohodneme s vami detaily, vytvoríme každému kupujúcemu jedinečny kód na nákup. Prijať objednávku, vybaviť ju a dostať za to zaplatené priamo pri nákupe od zákazníka už musíte zvládnuť sami.

Od obchodníkov požadujeme

twango organizuje kolektívne nákupy a voči záujemcom o spoločný nákup má záväzok odporúčiť im overeného obchodníka pre vykonanie nákupu.
Ku dňu predloženia každej cenovej ponuky pre kolektívny nákup musí obchodník spĺňať všetky nižšie uvedené požiadavky

Vykonáva podnikateľskú alebo obchodnú činnosť minimálne 12 kalendárnych mesiacov.
V uplynulých 24 kalendárnych mesiacov voči nemu nebolo vydané právoplatné rozhodnutie Slovenskou obchodnou inšpekciou a/alebo iným orgánom verejnej moci, pre porušenie niektorej z povinnosti podľa zákona č. 250/2007 Z.z o cohrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 251/2012 Z. z. Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo iných právnych predpisov slúžiacich na ochranu práv a ekonocmikých záujmov spotrebiteľa.
Nie je evidovaný v zozname podnikateľov, pre nesplnenie povinnosti podľa §15 zákona č. 391/2015 Z.z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
Štatutárny orgán obchodníka, ktorým je právnická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ (živnostník) nebol právoplatné odsúdený za úmyselný ekonomický trestný čin.
Obchodník nie je podnikom v tažkostiach a rovnako tak na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz.

Záujemcov (kupujúcich)

Záujemcov (kupujúcich)

obchodnik

Obchodníkov

Nenechajte si újsť príležitosť

Nechajte nám na seba kontakt. O kolektívnom nákupe i možnosti predloženia cenovej ponuky Vás budeme informovať emailom.