Podmienky používania a poskytovania služby twango

Preambula

1. twango je on-line platforma kolektívneho nakupovania, ktorej účelom je združovať spotrebiteľov s identickými nákupnými preferenciami k spoločnému - hromadnému obstaraniu dopytovaného tovaru, výrobku alebo služby u dodávateľa s najnižšou alebo najvýhodnejšou cenovou ponukou predloženou v elektronickej aukcii.

2. Vyhlásené podmienky používania a poskytovania všeobecne prospešnej služby twango sú v súlade so zriaďovacou listinou organizačnej jednotky Spotrebiteľský Klub vydanou zriaďovateľom Spotrebiteľské Centrum so sídlom Andyho Warhola 33, 068 01 Medzilaborce, IČO: 42249708 dňa 01.09.2019.

3. Poskytovateľom služby, organizátorom kolektívnych nákupov ako aj elektronických aukcií dodávateľa dopytovaného tovaru, výrobku alebo služby je: Spotrebiteľský Klub, organizačná jednotka so sídlom Andyho Warhola 33, 068 01 Medzilaborce, IČO: 422497080001, web: https://spotrebitel.club.

4. Technickým prevádzkovateľom služby a webových stránok https://twango.sk a https://spolocnenakupy.sk, správcom informačnej databázy je nezisková organizácia Spotrebiteľ n.o. so sídlom: Andyho Warhola 33, 068 01 Medzilaborce.

5. Kolektívne nákupy a elektronické aukcie organizované prostredníctvom twango.sk nie sú: predajom tovaru, výrobku alebo služby na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov; dražbou v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

6. Tieto podmienky poskytovania a používania on-line služby twango sú právne záväzné pre všetky kolektívne nákupy realizované, organizované a/alebo uskutočňované prostredníctvom webových stránok https://twango.sk a/alebo https://spolocnenakupy.sk.

Definícia pojmov

7. Organizátorom kolektívnych nákupov je poskytovateľ služby, ktorý: organizuje kolektívne nákupy a členom Spotrebiteľského Klubu alebo spotrebiteľskej verejnosti umožňuje vytvoriť návrh kolektívneho nákupu za účelom budúceho obstarania tovaru, výrobku alebo služby po dosiahnutí minimálneho počtu záujemcov o rovnaký predmet kolektívneho nákupu; organizuje elektronickú aukciu Dodávateľa; vyhodnocuje cenové ponuky dodávateľov; zabezpečuje distribúciu poukážok alebo iných nástrojov oprávňujúcich záujemcu k obstaraniu predmetu kolektívneho nákupu u Dodávateľa s najvýhodnejšou cenovou ponukou predloženou v elektronickej aukcii. Úlohou organizátora kolektívneho nákupu je vhodným spôsobom zabezpečiť jasné podmienky, špecifiká a kritéria kolektívneho nákupu ako aj primerané podmienky pre voľnú súťaž medzi Dodávateľmi a korektný priebeh elektronickej aukcie.

8. Predmetom kolektívneho nákupu je tovar, výrobok alebo služba opísaná v popise kolektívneho nákupu, ktorý spĺňa špecifikáciu a požiadavky organizátora.

9. Záujemcom o kolektívny nákup je plnoletá fyzická osoba (nepodnikateľ) plne spôsobilá vykonávať právne úkony. Záujemca o kolektívny nákup je vo vzťahu voči poskytovateľovi služby spotrebiteľom iba v rozsahu organizácie a realizácie kolektívneho nákupu, spotrebiteľské práva záujemcu vo vzťahu k dodávateľovi účasťou na kolektívnom nákupe nie su dotknuté. Záujemcom sa stáva fyzická osoba po vyplnení osobných a kontaktných údajov do príslušného formulára pri konkrétnej ponuke kolektívneho nákupu, jeho odoslaním kliknutím na tlačidlo "Mám záujem" a následným overením emailovej adresy záujemcu. Záujemcom o kolektívny nákup sa zároveň stáva aj osoba, ktorá navrhne vykonanie kolektívneho nákupu tovaru, výrobku alebo služby prostredníctvom príslušného formulára.

10. Minimálny počet záujemcov o kolektívny nákup označuje minimálny počet osôb, ktorý je potrebný pre uskutočnenie elektronickej aukcie. Nedosiahnutím minimálneho počtu Záujemcov v stanovenom termíne sa ponuka kolektívneho nákupu zruší. Každý kolektívny nákup musí mať najmenej 5 Záujemcov.

11. Záväzným potvrdením záujmu o kolektívny nákup Záujemca vyhlasuje úmysel a prijíma budúci záväzok vykonať obchodnú transakciu u víťazného dodávateľa, ktorý vzíde z elektronickej aukcie za predpokladu splnenia všetkých podmienok a cenových nárokov očakávaných od organizovaného kolektívneho nákupu. Vyhlásenie uskutočňuje Záujemca kliknutím na špecifický hypertextový odkaz zaslaný Organizátorom na emailovú adresu záujemcu.

12. Dodávateľom je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území SR, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo obchodnú činnosť na území SR v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a zároveň spĺňa podmienky pre účasť na elektronickej aukcii pre predloženie cenovej ponuky a súhlasí s nimi. Dodávateľom sa odporúča vykonať registráciu na webových stránkach obchodnik.twango.sk za účelom získavania informácií o prebiehajúcich kolektívnych nákupoch. Organizátor prizve registrovaných Dodávateľov k účasti na elektronickej aukcii. Dodávateľ zadaním cenovej ponuky a necenových faktorov má možnosť v aukčnom portáli priamo reagovať na zverejnený kolektívny nákup.

13. Elektronickou aukciou je proces obstarania Dodávateľa prebiehajúci na webových stránkach Organizátora v časti, ktorá je sprístupnená Obchodníkom za účelom poskytnutia informácii o kolektívnom nákupe s možnosťou jednorazového predloženia cenovej ponuky.

14. Cenovou ponukou sa rozumie návrh konečnej predajnej ceny Dodávateľa, predložený v elektronickej aukcii ku konkrétnemu kolektívnemu nákupu.

15. Konečnou cenou je vždy cena za jeden kus (1 ks) tovaru, výrobku alebo služby vrátane DPH a všetkých poplatkov, ktoré by bol inak Záujemca povinný Dodávateľovi uhradiť (vrátane poštovného, balného, poplatkov za transakciu a pod.). Konečná cena predstavuje sumu v eurách, ktorú Záujemca uhradí pri nákupe predmetu kolektívneho nákupu u Dodávateľa. Konečná cena predmetu kolektívneho nákupu musí byť minimálne o 10% nižšia ako je priemerná cena predmetu kolektívneho nákupu.

16. Víťazom elektronickej aukcie je Dodávateľ, ktorý predloží najvýhodnejšiu cenovú ponuku hodnotenú podľa Metodiky hodnotenia a špecifických hodnotiacich kritérií definovaných v popise konkrétneho kolektívneho nákupu.

17. Poukazom je jedinečný identifikátor, ktorý oprávňuje Záujemcu k vykonaniu nákupu tovaru, výrobku alebo služby u víťazného Dodávateľa za podmienok a konečnú cenu. Poukaz poskytuje Organizátor Záujemcovi v elektronickej forme. Poukaz obsahuje jedinečný alfanumerický kód a QR kód bez možnosti identifikácie dotknutej osoby na základe jej osobných údajov.

18. Nákupom je vlastný nákup vykonaný Záujemcom priamo na webových stránkach elektronického obchodu alebo v mieste podnikania Dodávateľa, ktorý predložil Víťaznú cenovú ponuku.

Prístup k službe, overovanie identity používateľa

19. Webové stránky https://twango.sk a https://spolocnenakupy.sk využívajú moderné technológie zabezpečenia osobných a citlivých údajov používateľov (Záujemcov aj Obchodníkov) preto, nie je potrebná predchádzajúca registráciu používateľa. Službu využíva používateľ na základe svojej emailovej adresy a mobilného telefónneho čísla.

20. Každý úkon vykonaný odoslaním formulára je používateľ povinný potvrdiť kliknutím na hypertextový odkaz s jedinečným overovacím kódom, ktorý doručuje prevádzkovateľ z emailovej adresy @twango.sk do emailovej schránky používateľa.

21. Nepotvrdený úkon sa nepovažuje za platný a Organizátor kolektívneho nákupu ani prevádzkovateľ informačného systému naň nebude prihliadať.

22. Potvrdením úkonu - kliknutím na hypertextový odkaz doručený na email sa konkrétna akcia potvrdí a dôjde k zabezpečenému prihláseniu užívateľa. Úspešné prihlásenie užívateľa signalizuje ikona pre odhlásenie v pravej hornej časti.

Kolektívny nákup

23. Kolektívny nákup organizuje Poskytovateľ služby z vlastnej iniciatívy, na návrh člena Spotrebiteľského Klubu alebo spotrebiteľskej verejnosti.

24. O ponuke kolektívneho nákupu vytvoreného priamo poskytovateľom neprebieha hlasovanie.

25. Každá ponuka kolektívneho nákupu obsahuje všeobecné informácie o spôsobe a realizácii kolektívneho nákupu, špecifiká a kvalitatívne požiadavky obsatarávaného tovaru, výrobku alebo služby. Špecifikácia je verejne dostupná počas celej doby trvania kolektívneho nákupu a následne minimálne 24 kalendárnych mesiacov po úspešnom ukončení kolektívneho nákupu.

26. V časti špecifikácie kolektívneho nákupu sa po potvrdení záujmu o kolektívny nákup Záujemcom a uvedení jeho požiadaviek (farba, veľkosť, množstvo a pod.) anonymne zobrazia celkové údaje na základe, ktorých môže predávajúci približne sledovať záujem spotrebiteľov o kolektívny nákup.

Návrh kolektívneho nákupu

27. Kolektívny návrh môže prostredníctvom príslušného formulára (Kolektívne nákupy -> Navrhnúť nový) bezplatne predložiť člen Spotrebiteľského Klubu a/alebo akýkoľvek iný spotrebiteľ so záujmom o nákup tovaru, výrobku alebo služby formou kolektívneho nákupu prostredníctvom twango.sk

28. Navrhovateľ kolektívneho nákupu musí brať na vedomie, prv než odošle návrh na uskutočnenie kolektívneho nákupu, že kolektívne nakupovanie si vyžaduje plánovanie a je časovo náročnejšie v porovnaní s bežným nákupom v elektronickom alebo kamennom obchode. Priemerné trvanie úspešného kolektívneho nákupu odhadujeme na minimálne 14 kalendárnych dní za optimálnych podmienok, ktorými sú dostatočný počet záujemcov a dodávateľov.

29. Návrh predložený príslušným formulárom prostredníctvom webových stránok twango.sk alebo spolocnenakupy.sk musí predkladateľ potvrdiť kliknutím na hypertextový odkaz doručený do emailovej schránky predkladateľa. Potvrdením návrhu kolektívneho nákupu sa predkladateľ zároveň stáva prvým záujemcom o kolektívny nákup. Nepotvrdený návrh bude z evidencie spolu s osobnými údajmi predkladateľa odstránený po 7 pracovných dňoch odo dňa jeho odoslania.

30. Poskytovateľ služby nie je povinný predložený návrh akceptovať, sprístupniť na hlasovanie spotrebiteľskej verejnosti ani realizovať kolektívny nákup. Posudzovanie predloženého návrhu na uskutočnenie kolektívneho nákupu prebieha individuálne v súlade s tými podmienkami.

31. Poskytovateľ služby odmietne návrh ktorého predmetom je najmä obstaranie tovaru, výrobku alebo služby ktorého povaha: si vyžaduje individuálne posúdenie osobitých požiadaviek spotrebiteľa; splnenie iných zákonných povinností podľa platných právnych predpisov; komplikuje alebo neumožňuje uskutočnenie nákupu kolektívne; alebo technické vyhotovenie, vlastnosti sú spôsobilé spôsobiť ujmu alebo poškodiť zdravie.

Hlasovanie o návrhu kolektívneho nákupu

32. Návrh kolektívneho nákupu, ktorý poskytovateľ služby príjme na realizáciu kolektívneho nákupu je zverejnený spotrebiteľskej verejnosti na hlasovanie o návrhu.

33. Hlasovanie o návrhu kolektívneho nákupu trvá najviac 7 kalendárnych dní a prebieha prostredníctvom webovej stránky twango.sk formou udeľovania bodov tak, že za každý návrh môže jedna osoba hlasovať iba jeden krát avšak môže udeliť od 1 po 5 bodov.

34. Pre realizáciu kolektívneho nákupu musí každý návrh v hlasovaní získať minimálne 100 bodov.

35. Návrh kolektívneho nákupu, ktorý nezíska počas 7 kalendárnych dní potrebný počet bodov poskytovateľ odmietne a nepristúpi k realizácii kolektívneho nákupu.

36. Hlasovanie o návrhu kolektívneho nákupu môže predkladateľ alebo ktorákoľvek iná osoba so záujmom o uvedený kolektívny nákup podporiť zdieľaním na sociálnych sieťach a informovaním svojich priateľov o pripravovanom kolektívnom nákupu.

37. Osoba hlasujúca za návrh kolektívneho nákupu počtom bodov viac ako 3 sa zároveň stáva záujemcom o kolektívny nákup. Poskytovateľ služby je oprávnený mu zasielať informácie o priebehu a stave kolektívneho nákupu.

Príprava, organizácia, stanovenie kritérií a zverejnenie ponuky kolektívneho nákupu

38. Prípravu podkladov pre uskutočnenie elektronickej aukcie, špecifikáciu obstarávaného tovaru, výrobku alebo služby zabezpečuje posktovateľ služby.

39. Poskytovateľ služby je oprávnený za účelom špecifikácie predmetu kolektívneho nákupu môže osloviť iné nestranné subjekty, partnerské organizácie, vedecké inštitúcie alebo obchodníkov pôsobiacich v danom segmente. V prípade, že bude špecifikácia predmetu kolektívneho nákupu uskutočnená s podnikateľom, ten sa nesmie zapojiť do predmetnej elektronickej aukcie.

40. Poskytovateľ služby zabezpečuje propagáciu a marketingovú podporu kolektívneho nákupu s cieľom osloviť čo najväčší počet záujemcov.

Nezáväzná registrácia záujemcov o kolektívny nákup

41. Nezáväzný záujem o účasť na kolektívnom nákupe (registrácia) môže spotrebiteľ prejaviť až do ukončenia registrácie prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza v pravej časti webovej stránky pri každej ponuke kolektívneho nákupu. Záujemca je po odoslaní formulára vyzvaný k overeniu emailovej adresy, ktoré vykoná kliknutím na špecifický hypertextový odkaz doručený na emailovú adresu.

42. Každý kolektívny nákup má vopred stanovený minimálny počet záujemcov. Dosiahnutím alebo prekročením toho limitu poskytovateľ služby zašle záujemcom emailovú správu so žiadosťou o potvrdenie účasti na kolektívnom nákupe za účelom realizácie elektronickej aukcie. Nedosiahnutím minimálneho počtu záujemcov dôjde uplynutím dňa pre nezáväznú registráciu k zrušeniu ponuky kolektívneho nákupu.

43. Prejavenie záujmu o účasť na kolektívnom nákupe je nezáväzné. Záujemca sa k ničomu nezaväzuje, neobjednáva si žiadnu vec a nie je povinný nič platiť. Prejavenie záujmu o účasť na kolektívnom nákupe je predbežným prieskumom záujmu spotrebiteľskej verejnosti o kolektívny nákup.

Záväzné potvrdenie záujmu o kolektívny nákup, špecifikácia požiadaviek záujemcu

44. Potvrdenie záujmu o účasť na kolektívnom nákupe je záväzné. Záujemca, budúci nakupujúci prostredníctvom webovej stránky twango.sk vyhlasuje svoj úmysel a dobrovoľne prijíma záväzok vykonať obchodnú transakciu u dodávateľa s najnižšou alebo najvýhodnejšou cenovou ponukou predloženou v elektronickej aukcii. Súčasťou potvrdenia je zároveň špecifikovanie požiadaviek (farba, veľkosť, množstvo a pod.). Potvrdenie je záväzné pretože, tieto údaje slúžia obchodníkom pre stanovenie konečnej ceny predloženej v elektronickej aukcii.

45. Kolektívne nákupy trvajú určité časové obdobie preto požadujeme, aby záujemca potvrdil svoj záujem o nákup predmetu kolektívneho nákupu.

Zrušenie ponuky kolektívneho nákupu

46. Organizátor kolektívneho nákupu zruší ponuku kolektívneho nákupu v prípade, ak do dňa ukončenia nezáväznej registrácie neprejaví o ponuku minimálne stanovený počet Záujemcov.

47. Organizátor kolektívneho nákupu si vyhradzuje právo zrušiť ponuku kolektívneho nákupu aj v prípade, ak: realizovaním alebo organizovaním kolektívneho nákupu môžu byť porušené právne predpisy; žiaden z Dodávateľov nepredloží cenovú ponuku; dôjde k zásadnému narušeniu ekonomického správania spotrebiteľa; dôjde k zmareniu kolektívneho nákupu; dôjde k nepredvídateľným okolnostiam, ktoré Organizátor nemohol vopred predpokladať a pokračovaním v realizácii kolektívneho nákupu by nebolo možné dosiahnuť účel a obstarať predmet kolektívneho nákupu; dôjde k iným neočakávaným udalostiam alebo okolnostiam na strane Organizátora.

Elektronická aukcia dodávateľa

48. Aktuálny zoznam ponúk kolektívnych nákupov ku ktorým môže Dodávateľ predložiť cenovú ponuku je dostupný v časti pre Obchodníkov. Rovnako tak je zoznam kolektívnych nákupov doručovaný na emailovú adresu Dodávateľa, ktorý o doručovanie informácií prejaví záujem a následne vyberie do akých kolektívnych nákupov sa na základe CVP kódu má záujem zúčastniť predložením cenovej ponuky.

49. Elektronická aukcia sa uskutočňuje podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený v popise ponuky každého kolektívneho nákupu.

50. Dodávateľ sa do elektronickej aukcie zapája predložením cenovej ponuky.

Cenová ponuka dodávateľa

51. Každý dodávateľ môže iba predložiť jednu cenovú ponuku ku konkrétnemu kolektívnemu nákupu. Obmedzenie predloženia viacerých cenových ponúk je softwarovo zamedzené aj v prípade opakovaných posukov.

52. Cenová ponuka musí obsahovať: IČO, obchdný názov dodávateľa, emailovú adresu, krstné meno a priezvisko kontaktnej osoby a jej kontaktné telefénne číslo.

53. Okrem všeobecných náležitostí musí cenova ponuka obsahovať informáciu o konečnej cene za jeden kus tovaru, výrobku alebo služby, ktorý je predmetom kolektívneho nákupu. V prípade ak je potrebné definovať viac konečných cien - v závislosti na povahe kolektívneho nákupu napr. z dôvodu rozdielnych veľkostí je technicky umožnené uviesť pre každý rozmer konecnú cenu.

Vyhodnotenie elektronickej aukcie

54. Vyhodnotenie elektronickej aukcie prebieha automatizovane na základe vopred definovaných a stanovených kritérií v popise a špecifikácií kolektívneho nákupu.

Nákup predmetu kolektívneho nákupu u dodávateľa

55. Nákup tovaru, výrobku alebo služby ktprý je predmetom kolektívneho nákupu uskutočňuje záujemca priamo na webovej stránke elektornického obchodu alebo v prevádzke Dodávateľa.

Ukončenie kolektívneho nákupu

56. Za ukončenie kolektívneho nákupu sa považuje uskutočnenie posledného nákupu Záujmecom alebo uplynutie času pre uskutočnenie nákupu.

Práva a povinnosti užívateľov

57. Každý užívateľ webových stránok twango.sk a spolocnenakupy.sk má právo na primeranú ochranu svojho súkromia, zabezpečenie prenosovej siete internet a dôvernosť prípadnej komunikácie. Poskytovateľ služby a prevádzkovateľ webových stránok si vážia práva každého užívateľa preto webové stránky využívajú iba analyticke nástroje na sledovanie návštevnosti a vyhodnocovanie konverzie používateľov. Každá návšteva používateľa sa zaznámená do tzv. session ktorá umožňuje bezpečné prihlásenie užívateľa prostredníctvom hypertextového odkazu bez udávania hesla. Táto komunikácia (prihlasovanie) prebieha priamo medzi internetovým prehliadačom používateľa a webovým serverom.

58. Každý užívateľ webových stránok twango.sk a spolocnenakupy.sk má právo na ochranu pred podvodmi, nekalými obchdonými praktikami a nečestným konaním. To právo realizuje poskytovateľ služby obmedzením prístupu alebo blokovaním prístupu osobe, ktorá neprimeraným alebo neadekvátnym zásahom do práv iných zasahuje a/lebo ich obmedzuje.

59. Každý úživateľ webových stránok twango.sk a spolocnenakupy.sk má právo na ochranu svojich právnych a ekonomických záujmov. Dohody uzavierané prostredníctvom twango.sk sú preto jasné, transparentné a každý by mal v celu chápať ich obsahu a rozsauh. Rovnako tak sú vopred definované kritétia a požiadakvy každého predmetu kolektívneho nákupu.

Zodpovednosť, výluky zodpovednosti a sankcie

60. Za poskytnutie chybného alebo nepravdivého osobného alebo kontaktných údajov zodpovedá používateľ webových stránok, ktorý taktýto údaj odoslal do ifnormačného systému prostredníctvom príslušného formulára, vrátane formulára na uskutočnenie elektronickej aukcie.

61. Za predloženie konečnej ceny tovaru, výrobku alebo služby do elektronickej aukcie zodpovedá Dodávateľ reps. ním poverená osoba, ktorá predložila cenovú ponuku. V prípade, ak je cenová ponuka úspešná v elektronickej aukcii i napriek jej nesprávnosti, je Dodávateľ povinný tovar, výrobok alebo službu spotrebiteľom predať za cenu predloženú v elektronickej aukcii.

62. Poskytovateľ služby nezodpovedá za samotné vykonanie nákupu záujmecom v elektornickom obchode alebo v prevádzkarni Doddávateľa, rovnako tak nezodpovedá ani prípadné porušenie právnych povinností Dodávateľa. Poskytovateľ služby nezodpovedá za kvalitu predávaného tovaru, výrobku alebo poskytovanej služby Dodávateľom a taktiež nenesie zodpovednosť za prípadné vady. Poskytovateľ služby zodpovedá výhradne za plnenie dohôd uskutočnených a realizovaných prostredníctvom trango.sk a to najmä, že záujemcovi bude poskytnutý predmet kolektívneho nákupu Dodávateľom za cenu predloženú v najvýhodnejšej cenovej ponuke.

63. Prevádzkovateľ informačného systému nezodpovedá za dočasnú nemožnosť užívateľov prejaviť záujem o kolektívny nákup a/alebo predložiť cenovú ponuku v dôsledku dočasného výpadku a/alebo obmedzenia prevádzky.

Zmluvné vzťahy

64. Medzi záujmecom a Poskytovateľom služby síce nedochádza k uzatovreniu zmluvy, potvrdením zááujmu o kolketívny nákup však udeľuje poskytovateľovi služby rokovať v jeho mene o bucúcej cene obstarávaného tovaru, výronku alebo služby prostredníctvom elektronickej aukcie. Udelenie tohto súhlasu nie je v rozsahu práv a povinností splnomocnením. Právne vzťahy medzi dodávateľom a poskytovateľom služby sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákooníka, kde poskytovateľ služby sprostredkováva bezodplatne a bez nároku na odpalu skupinu záujemcov o zakúpenie premtetu kolektívneho nákupu pričom Dodávateľ sa zaväzuje vopred definovenj skupine predať tovar, výrobok alebo služby za cenu predloženú v elektronickej auckii.

65. Zmluvné vzťahy medzi Záujemcom ako kupujúcim - spotrebiteľom a Obchodníkom ako predávajúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 a inými príslušnými právnymi predpismi

66. Kúpnu zmluvu uzatvára Dodávateľ v pozícii predávajúceho vo vlastnom mene so Záujemcom ako kupujúcim, pričom twango nikdy nevystupuje ako predávajúci alebo sprostredkovateľ predaja. Vzťah medzi Dodávateľom a Záujemcom je spotrebiteľským zmluvným vzťahom, kúpna zmluva je vždy spotrebiteľskou zmluvou v zmysle ustanovení §52 a násl. Občianskeho zákonníka. Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie príslušných právnych predpisov (ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník).

Záverečné ustanovenia

67. Poskytovateľ služby twango a prevádzkovateľ informačného systému si vyhradzujú právo uskutočniť zmeny týchto Podmienok. Nové znenie Podmienok nadobudne platnosť a účinnosť okamihom ich zverejnenia, pokiaľ v novom znení nebude uvedený neskorší dátum účinnosti.

68. Prevádzkovateľ odporúča užívateľom pravidelne sa oboznamovať so znením Podmienok. V prípade, ak bude užívateľ pokračovať v užívaní, t.j. bude sa zúčastňovať kolektívnych nákupov aj po účinnosti vykonaných zmien týchto podmienok, účasť v kolektívnom nákupe prejavením záujmu alebo predložením cenovej ponuky obchodníka sa považuje za konkludentný súhlas s ich novým znením.

69. Vo veciach neupravovaných týmito podmienkami používania a poskytovania služby twango sa aplikujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v ich platnom znení.

70. V prípade, ak by sa niektoré ustanovenie týchto podmienok z akýchkoľvek dôvodov stalo neplatným alebo neúčinným, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ich ostatných častí.

71. Používateľ odoslaním akékoľvek formulára dostupného na webových stránkach https://twango.sk alebo https://spolocnenakupy.sk vyhlasuje, že že sa s týmito podmienkami používania a poskytovania služby twango oboznámil a zaväzuje sa nimi riadiť. Účastník vyhlasuje, že ustanovenia týchto podmienok v celku, bez výhrad akceptuje, sú mu jasné a zrozumiteľné a tieto sa zaväzuje dobrovoľne dodržiavať.

Dátum poslednej aktuálizacie: 27.01.2021 22:27