Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov

1. Odoslaním akéhokoľvek formulára na webovej stránke https://twango.sk alebo https://spolocnenakupy.sk s uvedením emailovej adresy a/alebo iných osobných a kontaktných údajov, dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami spracovania, ukladania a ochrany osobných jej údajov. Použitím služby (poskytnutím údajov a odoslaním formulára) dobrovoľne vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami a v celom rozsahu ich akceptuje.

2. Poskytovateľ je správcom osobných údajov užívateľov podľa čl. 4 bod 7) nar. Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: “GDPR”). Poskytovateľ sa zaväzuje zapracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, najmä GDPR.

3. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Pri prejavení záujmu o kolektívny nákup alebo zasielaní informácií na základe emailu so súhlasom užívateľa sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie požiadavky užívateľa (meno a emailová adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je účasť záujemcu na kolektívnom nákupe a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Organizátorom kolektívneho nákupu a Záujemcom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných informácií a ďalšie marketingové aktivity Prevádzkovateľa a/lebo Organizátora. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa služby podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Poskytovateľa služby je spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu.

5. Užívateľ má právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má užívateľ právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenesenie údajov podľa čl. 20 GDPR.

6. Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, keď sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

7. Užívateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutná požiadavka na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany poskytovateľa plniť.

8. Zo strany poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.

9. Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizovaniu ponuky, zberu anonymných dát a pre analytické účely vo svojej prezentácií takzvané súbory cookie. Používaním webu užívateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie. Nevyhnutné cookies – Cookies nevyhnutne potrebné na zaistenie chodu webových stránok a internetových služieb. Pre použitie týchto cookies nie je potrebný súhlas. Analytické a marketingové cookies – pre použitie ostatných súborov cookies je potrebný súhlas. Cookies spadajúce do tejto kategórie sú využívané hlavne na anonymné sledovanie návštevnosti a činnosti užívateľov na našich webových stránkach. Vďaka tomu môžeme sledovať, čo sa zákazníkom páči a zlepšovať naše služby.

10. Oprávnené osoby poskytovateľa, ktoré spracovávajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Poskytovateľ zaistí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti. Poskytovateľ zaistí, že táto povinnosť pre poskytovateľa i oprávnené osoby bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k poskytovateľovi.

11. Poskytovateľ bude užívateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie užívateľovej povinnosti reagovať na žiadosť o výkon práv subjektu údajov stanovených v GDPR; rovnako tak pri zabezpečení súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovania a informácií, ktoré má poskytovateľ k dispozícií.

12. Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich internetových stránkach, poprípade zašle novú verziu užívateľovi na jeho e-mailovú adresu.

13. Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Dátum poslednej aktuálizacie: 23.01.2021 19:23